Úradná tabuľa obce | Oznam obce k DzN

Oznamujeme spoluobčanom,

že zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (pozemky, byty, rodinné domy a pod.), ktoré nastali v roku 2022 (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie, dražba) ste povinní nahlásiť na obecný úrad najneskôr do 31.1.2023.

Taktiež zmeny ako nadobudnutie, prípadne strata, úhyn psa.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie k ...“) získa daňovník na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce. (Priznanie pre fyzické osoby, Priznanie pre právnické osoby).

https://www.obecdolnatizina.sk/-dane-a-poplatky