Úradná tabuľa obce | Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2023 - Návrh