Úradná tabuľa obce | Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného a územného konania a upustení od ústneho pojednávania - Ing. Pavol Češek, Ing. Alžbeta Češeková