Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce (ZaD č. 7 ÚPN–O) Krasňany, návrh

(1152.39 kb)
(576.47 kb)