Úradná tabuľa obce | Pozvánka - obecné zatupiteľstvo 14.12.2020

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14. decembra2020 o 17.00 hod.

v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
 2. Schválenie rozpočtu obce:

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky

b) schválenie rozpočtu obce na rok 2021

c) rozpočet obce na roky 2022-2023

 1. Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce na rok 2021.
 2. Dodatok č.3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Tižina .
 3. Poplatky na rok 2021 – schválenie.
 4. Schválenie audítora obce a ceny za audit
 5. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa.
 6. Schválenie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade v Krasňanoch.
 7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
 8. Informácie starostky obce.
 9. Diskusia
 10. Záver

                                                                                                          Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                 starostka obce