Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a
Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 26.11.2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020
4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a rekonštrukčné práce na kultúrnu pamiatku
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 - prerokovanie
6. Návrh poplatkov na rok 2021 - prerokovanie
7. Poplatok za odpad - prerokovanie
8. Žiadosť občana – majetkoprávne vysporiadanie
9. Návrh na vyradenie majetku obce
10. Podpora Iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
11. Informácie starostky obce
12. Diskusia
13. Záver
                                                                     Ing. Ľubica Ďuricová 
                                                                           starostka obce