Register obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať a podpísať tlačivá (tlačivá dostanete na obecnom úrade):
prihlasovací lístok
odhlasovací lístok
štatistické hlásenie o sťahovaní

Aby ste si mohli prihlásiť trvalý pobyt, budete potrebovať tieto doklady:
občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR,
v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list,
list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra,
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov).

Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony a inú osobu.

Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, potrebujete jeho rodný list. V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.

Na prihlásenie inej osoby potrebujete občiansky preukaz a splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte: správny poplatok 5,00 €


Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max.5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:
platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka.

Za prihlásenie na prechodný pobyt sa neplatí správny poplatok. V prípade, ak prihlasovateľ žiada o vydanie potvrdenia o prihlásení na prechodný pobyt je poplatok 5,00 €.


Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov, dieťa do 18 rokov alebo inú osobu, ak na to máte úradné splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania sa získate v ohlasovni, správny poplatok 5,00 €.

Občan, ktorý má viac ako 15 rokov, musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.


Vybavuje: Zuzana Lodňanová
tel.: 041 5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Podrobnejšie informácie a možnosť podať žiadosti elektronicky na stránke:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/


Na stiahnutie: