Profil verejného obstarávateľa

V súvislosti s prijatím zákona č. 28/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 18. februára 2013 a zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01. 07. 2013 je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať na webovom sídle úradu alebo vo Vestníku - Úrad pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/evestnik pri plnení povinností podľa § 41 ods. 1 a § 136 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní.

Novela Zákona o VO č.343/2015 Z.z., Zákona č.438/2015 Z.z.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Dolná Tižina
Adresa: 013 04 Dolná Tižina 333
IČO: 00321249
DIČ: 2020671862
Banka: OTP Žilina
Č.účtu: 9271018/5200
Tel: 041 5995080
Fax: 0415004432

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

-   na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

-  ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

  1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
  • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Pokiaľ zákazka nie je nadlimitnou, ani podlimitnou podľa Zákona o verejnom obstarávaní, uplatňuje verejný obstarávateľ postup podľa § 9 ods. 9 menovaného zákona.

Verejný obstarávateľ je povinný vo svojom profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním vtedy, ak je predpokladaná hodnota zákazky bez dane z pridanej hodnoty rovnaká alebo vyššia než 1000 EUR a zároveň:

-   nižšia ako 20000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

-   nižšia ako 30000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo

-   nižšia ako 40000 EUR, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní zadanie zákazky najneskôr v deň jej zadania.


VÝZVY

Číslo Názov zákazky Popis predmetu zákazky Predpokladaná hodnota v EUR Dátum zverejnenia Výzva v pdf
4. Odstránenie havarijného stavu okná na ZŠ Výmena okien ZŠ Dolná Tižina 35 999,- 19.12.2014 vyzva odstranenie hararijneho stavu okna na ZS.pdf
3. Kúpa auta Kúpa osobného motorového vozidla pre potreby Obce Dolná Tižina 14 500,- 13.1.2014 Vyzva kupa motoroveho vozidla.pdf
2. Výmena okien ZŠ Výmena okien ZŠ Dolná Tižina 35 995.- 17.12.2013 Vyzva vymena okien ZS.pdf
1. Oprava strechy ZŠ Oprava strechy ZŠ Dolná Tižina 35 995,- 17.12.2013 Vyzva oprava strechy ZS.pdf


INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH

Číslo výzvy Názov zákazky Dátum vyhodnotenia Informácie v pdf
4. Odstránenie havarijného stavu okná na ZŠ 29.12.2014 Informacia o vysledku Odstranenie havarijneho stavu okna na ZS.pdf
3. Kúpa auta 27.1.2014 Informacia o vysledku Kupa auta.pdf
2. Výmena okien ZŠ 31.12.2013 Informacia o vysleku Vymena okien ZS.pdf
1. Oprava strechy ZŠ 31.12.2013 Informacia o vysledku Oprava strechy ZS.pdf

Dokumenty na stiahnutie

(177.06 kb)