Odpadové hospodárstvo

V roku 2017 bude tiež zabezpečený:


-   2 x vývoz elektrodpadu

Dátum vývozu bude v priebehu roka upresnený a o vývoze budete včas informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, na vývesnej tabuli pred obecným úradom, na webovej stránke obce www.obecdolnatizina.

-   Nepotrebné oblečenie, šatstvo, obuv, textílie môžete vkladať do zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pred obecným úradom a  pred základnou školou.

- Okrem toho je 2 x zbierka oblečenia, šatstva, obuvi a domácich potrieb na charitu, termíny zbierky budú oznámené vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu, na vývesnej tabuli pred obecným úradom, na webovej stránke obce www.obecdolnatizina.sk.

-  V prípade záujmu o odvoz stavebného odpadu pri demoláciach a stavebných úpravách v domácnostiach, môže obecný úrad poskytnúť kontajner na odvoz tohto odpadu na skládku. Odvoz kontajnera si hradí občan sám.  Kontaktovať sa môžete v pracovných dňoch na obecnom úrade.

Staré batérie (malé) a drobné elektrospotrebiče môžete ukladať do e-boxu, ktorý je umiestnený na chodbe pred poštou.