Obecný úrad

Obec Dolná Tižina

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333 
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00 321 249

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8:00 - 12:00


Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
tel.: 041 5995080, mobil: 0905 393 926
e-mail.: starostka@obecdolnatizina.sk

ODDELENIA OÚ

Ekonomické oddelenie

Iveta Mahútová
tel.: 041 5995080
e-mail.: mahutova@obecdolnatizina.sk

-   Vedenie účtovníctva obce

-   Mzdová a personálna agenda zamestnancov obce

-   Pokladňa obce

-   Správa, evidencia a inventarizácia obecného majetku


Dane a miestne poplatky

Marta Lacková
tel.: 041 5995080
e-mail.: lackova@obecdolnatizina.sk

-   Evidencia a vedenie správy daní a miestnych poplatkov

-   Matrika

-   Overovanie podpisov a listín

-   Pokladňa obce

-   Spisová agenda obecného zastupiteľstva

-   Odpadové hospodárstvo

-   Pohrebníctvo


Sekretariát a evidencia obyvateľov

Zuzana Lodňanová
tel.: 041 5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk

-   Vedenie evidencie obyvateľstva

-   Zabezpečovanie činnosti podateľne obce

-   Prijatá a odoslaná pošta

-   Vedenie účtovníctva Základnej školy


Správca webovej stránky obce, administratívny pracovník

Zuzana Lodňanová
tel.: 041 5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk

KOMPETENCIE OBCE

Obec Dolná Tižina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pozemných komunikácií.
Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková,

tel. č.: 041 / 5692 081, e-mail: stavebnyurad@varin.sk; janka.zatkova@varin.sk


Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:

Pondelok 8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
Streda 9:00 - 11:00        12:30 - 17:00


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku sociálnych služieb - opatrovateľská služba.
Zodpovedná: Mária Chovancová

tel.č.: 041 / 5692 004, e-mail: socialnyurad@varin.sk; maria.chovancova@varin.sk


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný školský úrad v Belej.
Zodpovedná: PaedDr. Emília Surovcová

tel. č.: 041/5693 077, mobil: 0910 640 791, e-mail: osku@bela.sk