Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00 321 249


Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
tel.: 041/5995080
mobil: 0905 393 926
e-mail.: starostka@obecdolnatizina.sk


ODDELENIA OÚ

Ekonomické oddelenie

Iveta Mahútová
tel.: 041/5995080
e-mail.: mahutova@obecdolnatizina.sk

Vedenie účtovníctva obce
Mzdová a personálna agenda zamestnancov obce
Pokladňa obce
Správa, evidencia a inventarizácia obecného majetku


Dane a miestne poplatky

Marta Lacková
tel.: 041/5995080
e-mail.: lackova@obecdolnatizina.sk

Evidencia a vedenie správy daní a miestnych poplatkov
Matrika
Overovanie podpisov a listín
Pokladňa obce
Spisová agenda obecného zastupiteľstva
Odpadové hospodárstvo
Pohrebníctvo


Sekretariát a evidencia obyvateľov

Zuzana Lodňanová
tel.: 041/5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk

Vedenie evidencie obyvateľstva
Zabezpečovanie činnosti podateľne obce
Prijatá a odoslaná pošta
Vedenie účtovníctva Základnej školy


Správca webovej stránky obce, administratívny pracovník

Zuzana Lodňanová
tel.: 041/5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk


KOMPETENCIE OBCE

Obec Dolná Tižina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pozemných komunikácií.

Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková,

tel. č.: 041/5692 081 
e-mail: stavebnyurad@varin.sk; janka.zatkova@varin.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku sociálnych služieb - opatrovateľská služba.

Zodpovedná: Mária Chovancová

tel.č.: 041/5692 004
e-mail: socialnyurad@varin.sk; maria.chovancova@varin.sk


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný školský úrad v Belej.

Zodpovedná: PaedDr. Emília Surovcová

tel. č.: 041/5693 077
mobil: 0910 640 791,
e-mail: osku@bela.sk