Komisie pri OZ

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: Branislav Zicho
Člen: Ing. Adriana Bačinská  
Člen: Ing. Peter Kampa


KOMISIA KULTÚRNA, SOCIÁLNA A ŠKOLSTVA

Predseda: Vladimír Bačinský        
Člen: Lukáš Ďurina
Člen: Mgr. Monika Buchtová
Člen: Mgr. Milada Dávidíková
Člen: Mgr. Peter Hurinek


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: Jozef Mičian
Člen: Branislav Zicho              
Člen: Vladimír Šušoliak


KOMISIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNÉHO PORIADKU

Predseda: Ing. Ján Bučkuliak       
Člen: Vladimír Šušoliak
Člen: Jozef Bajaník
Člen: Ing. Ľubomír Ďurica


KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ TIŽINE:

-   Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

-   Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

-   Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Predseda komisie je vždy poslanec OcZ.


 PREDSEDA KOMISIE:

-   riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s členmi komisie pripravuje program schôdze,

-   zostavuje plán činnosti komisie,

-   zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-   vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

-   zabezpečuje administratívnu agendu, súvisiacu s činnosťou komisie,

-   organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-   zastupuje komisiu navonok,

-   plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

Obec Dolná Tižina má vytvorené 4 komisie.


Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

-   vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým, pre obec investičným zámerom,

-   vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

-   kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.

-   Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisie stanoví na svojom prvom zasadnutí.

-   Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.