Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce- kontrolný orgán obce

Mgr. Katarína Šutáková, hlavný kontrolór obce Dolná Tižina

e-mail: kontrolor@obecdolnatizina.sk


Náplň činnosti

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra – definované v §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení


Kontrolnej činnosti podlieha

-  obecný úrad,

-  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

-  právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

-  osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Kontrolná činnosť

- kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, prenesené kompetencie, originálne (prenesený výkon štátnej správy)

- kontrola vybavovania sťažnosti a petícii

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

- kontrola dodržiavania interných predpisov

- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

-vykonáva kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obceFinančná kontrola

riadi sa exaktne ustanovenia mi zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

- následná finančná kontrola

- overuje sa objektívny stav skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi

- dodržanie podmienok na poskytnutie verejných financií

- vykonanie predbežnej finančnej kontroly

- dodržanie zákonného postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly

- splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku


Úlohy hlavného kontrolóra

- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým

-  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-  predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

-  predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

-  spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

-  vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon

-  je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

-  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

- je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

Dokumenty